Klaster obliczeniowy (PL/HPC) - regulamin

Powrót do usługi

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Regulamin serwera obliczeniowego Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej.

Definicje używane w regulaminie:

 1. CK: Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej.
 2. Klaster, klaster obliczeniowy: serwery obliczeniowe połączone w całość, dostępne dla upoważnionych osób.
 3. Użytkownik: osoba posiadająca konto na klastrze obliczeniowym.
 4. Operator: jeden z administratorów Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej.
 5. Kierownictwo: dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej.

Zasady użytkowania klastra obliczeniowego:

 1. Konto na serwerze jest własnością Politechniki Łódzkiej.
 2. Z konta wolno korzystać tylko użytkownikowi, na którego imię i nazwisko utworzono konto.
 3. Udostępnienie imiennego konta innej osobie jest zabronione.
 4. Nieuprawnione korzystanie z konta powinno być natychmiast zgłoszony operatorowi w przeciwnym wypadku użytkownik konta odpowiada za wszelkie działania osób nieuprawnionych.
 5. Całkowitą odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i karną, za wszelkie szkody jak majątkowe czy też spowodowane naruszeniem praw osobistych, autorskich i innych związane lub wynikające z wykorzystywania konta, ponosi jego użytkownik.
 6. Hasło lub klucz do konta mogą być znane tylko użytkownikowi.
 7. Operatorzy systemu mają wystarczające możliwości techniczne, żeby rozwiązywać problemy użytkowników bez znajomości ich haseł, także żaden pracownik naukowy ani przedstawiciel instytucji egzekwujących prawo nie ma prawa żądać ich ujawnienia.
 8. Wszelkie incydenty oraz problemy należy zgłaszać administratorowi systemu.
 9. Klaster obliczeniowy jest przeznaczony do prac naukowych i prezentacji osiągnięć naukowych.
 10.  Niedozwolone jest (nawet w ramach szeroko pojętych prac naukowych):
  1. ukrywanie swojej tożsamości, w tym podszywanie się pod innych użytkowników systemu
  2. uniemożliwianie lub utrudnianie pracy innym użytkownikom systemu
  3. naruszanie tajemnicy korespondencji
  4. wykorzystywanie serwera do jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej
  5. używanie zasobów sieciowych niezgodnie z prawem lub etyką (na przykład wysyłanie spamu, czy publikowanie materiałów rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub naruszających dobra innych osób lub instytucji)
  6. uruchamianie nielegalnego oprogramowania
  7. uruchamianie szczególnie obciążających system programów bez zgody operatorów klastra
  8. przekraczania ustalonych limitów zasobów systemowych
  9. próby włamań i badania zabezpieczeń sieci lub serwera
  10. używanie programów p2p
 11.  W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wspólnego dobra konto użytkownika może być poddane audytowi operatora.
 12.  Dzienniki systemowe na życzenie mogą być udostępnione kierownictwu lub instytucjom prawnym jako podstawa do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkownika.
 13.  Dostępność narzędzi informatycznych na serwerze nie jest jednoznaczna ze zgodą na ich używanie.
 14.  Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń operatorów odnośnie pracy na serwerze.
 15.  Konto na klastrze obliczeniowym może uzyskać doktorant lub pracownik Politechniki Łódzkiej za zgodą kierownictwa.
 16.  Użytkownik odpowiada za wszelkie efekty działań programów i skryptów uruchomionych z jego konta. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostępne poprzez konto aplikacje i skrypty php/cgi/bash/sh/py.
 17.  Przydzielone limity systemowe są uzależnione od aktualnych warunków technicznych oraz indywidualnych potrzeb. Zastrzega się możliwość ich zmiany. W uzasadnionych wypadkach mogą one ulec zwiększeniu w przypadku istnienia możliwości technicznych.
 18.  Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zawarte na kontach użytkowników.
 19.  Użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Politechnikę Łódzką.
 20.  Niniejszy regulamin może ulegać zmianom. Informacje na ten temat będą umieszczane w informacjach pokazywanych przy logowaniu się na konto.
 21.  Uruchamiania obliczeń wsadowych, skryptów, kompilacji należy wykonywać tylko przy pomocy systemu kolejkowego!!!

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu:

 1. Upomnienie od operatora systemu.
 2. Tymczasowa blokada konta do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 3. Blokada konta wraz z poinformowaniem kierownictwa.
 4. Skierowanie sprawy do organów ścigania.

Poprzez zaznajomienie się z niniejszym dokumentem i zalogowanie na serwerze użytkownik deklaruje pełną świadomość i zgodę na warunki regulaminu.

Powrót do usługi