Regulamin usługi

Warunki techniczne
 1. Informacje podstawowe.

  1. Komunikator internetowy” (zwany dalej Usługą) jest narzędziem do prowadzenia rozmów tekstowych oraz przesyłania plików i linków.

  2. Dostawcą Usługi jest Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej (zwane dalej CK PŁ) .

  3. CK PŁ zastrzega sobie prawo modyfikacji funkcjonalności i regulaminu Usługi oraz rozbudowy o dodatkowe moduły

  4. Użytkownikami Usługi są pracownicy PŁ posiadający aktywne konto w domenie „p.lodz.pl”.

  5. CK PŁ zastrzega sobie prawo rezerwacji domen edu.p.lodz.pl, guest.p.lodz.pl na poczet Usługi.

  6. Uwierzytelnienie użytkownika odbywa się za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania i Autoryzacji PŁ. Na potrzeby korzystania z Usługi nie jest zakładane żadne dodatkowe konto.

  7. Usługa dostępna jest z obszaru całego świata.

 2. Parametry usługi

  1. CK PŁ gwarantuje jakość Usługi w ramach Uczelnianej Sieci Szkieletowej (USS). Nie odpowiada za zakłócenia w komunikacji lub podłączaniu do Usługi w obrębie lokalnej sieci komputerowej (LAN). Za usuwanie tego rodzaju problemów odpowiedzialny jest lokalny administrator LAN.

  2. CK PŁ nie odpowiada za zakłócenia występujące poza Uczelnianą Siecią Komputerową(USK) . Powodem jest wpływ niezależnych od CK PŁ czynników np. lokalni dostawcy usług internetowych, lokalny firewall, zasilanie, itp.

  3. Usługa jest świadczona w oparciu o ustandaryzowany protokół XMPP, oraz dedykowane oprogramowanie serwerowe firm trzecich. CK PŁ ma ograniczony wpływ na cechy implementacyjne wymienionego oprogramowania.

  4. Usługa dostępna jest w trybie ciągłym.

  5. CK PŁ zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń Usługi w ramach przerw serwisowych. Informacje o przerwach będą umieszczane na stronie internetowej Usługi.

  6. W ramach Usługi, na serwerze przechowywane są tylko identyfikatory użytkowników oraz listy kontaktów zdefiniowanych przez użytkownika.

 3. Wsparcie Usługi

  1. Pytania i zgłoszenia błędów, związanych z działaniem Usługi, należy przekazywać poprzez Biuro Obsługi Klienta (BOK CK). Tylko zgłoszenia przekazane tą drogą CK PŁ zobowiązuje się obsłużyć.

  2. CK PŁ udostępnia informacje niezbędne do korzystania z Usługi, przy pomocy wskazanych programów klienckich. Nie zapewnia jednak dla tych programów wsparcia technicznego w pełnym zakresie.

  3. CK PŁ nie zapewnia wsparcia dla programów klienckich innych niż wskazane na stronie internetowej Usługi.

  4. Instrukcje korzystania z Usługi, opisy rozwiązywania możliwych problemów oraz odpowiedzi na typowe pytania są dostępne na stronie internetowej Usługi.

 4. Zasady świadczenia Usługi

  1. CK PŁ nie monitoruje treści prowadzonych rozmów.

  2. CK PŁ nie ponosi odpowiedzialności za treści rozmów oraz zawartość przesyłanych plików.

  3. CK PŁ nie prowadzi archiwizacji rozmów prowadzonych za pomocą Usługi. Nie jest również prowadzony dziennik nazw przesyłanych plików.

  4. Archiwizacja rozmów może być prowadzona lokalnie przy pomocy oprogramowania lokalnego na komputerze użytkownika, z jego własnej inicjatywy, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.

  5. W ramach Usługi nie są narzucone ograniczenia co do rodzaju przesyłanych plików.

  6. Maksymalna wielkość przesyłanego pliku zależy od systemu operacyjnego i platformy sprzętowej użytkownika oraz używanego programu klienckiego.

  7. Zabrania się udostępniania plików:

  • będących przedmiotem praw autorskich, których dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,

  • zawierających treści pornograficzne,

  • zawierających informacje zastrzeżone, poufne, tajne oraz ściśle tajne zgodnie z definicją ustawy o ochronie danych niejawnych,

  • zawierających dane osobowe.

  1. Użytkownik Usługi jest zobowiązany do szczególnej ochrony swoich danych uwierzytelniających przed przejęciem przez osoby niepowołane.

  2. CK PŁ zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika do Usługi, jeśli stwierdzi naruszenie zasad korzystania z niej.